1389/08/25 @ 14:57

HATA

 این روزها به این فکر میکنم که حتی، 

تو برای تشیییع جنازه ی "ما"، سیاه هم نپوشیدی..