1389/09/09 @ 15:55

ما همون ملتی هستیم 4

ما همون ملتی هستیم که وقتی بمیریم هم،باید از اون دنیا به مامانمون زنگ بزنیم بگیم "رسیدیم" !! 

 

 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss