1389/09/09 @ 15:58

ماهمون ملتی هستیم 6

ما همون ملتی هستیم که مرد شدن رو در دوحالت میدونیم:

۱. سربازی رفتن

۲. موفق بیرون آمدن از حجله

 

 

که البته در هر دو صورت مقصود حاصل نمیشود!

 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss