1389/09/09 @ 16:01

ما همون ملتی هستیم 8

ما هنوزم همون ملتی هستیم که موز کیلویی دویست تومن بشه، پرتقال کیلویی ده هزار تومن، عمرا تو مهمونی رومون بشه اول موز رو برداریم. 

 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss