1389/09/14 @ 23:27

الهی نامه 20

خدایا فکر میکنی دنیایی رو که تو مجبور کردی با گریه شروع کنم، چطور خودم میتونم با خنده تموم کنم؟ 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss