1389/09/15 @ 18:38

به چه نامی بخوانمش که دوباره فیل طر نشوم؟

مارکوپولوی ایران عزیز!

 به هر کجا که میخواهی سفر کن،اما جان هرکس که دوست داری انقدر در سخنرانیهایت نگو "ملت عزیز" "ملت عزیز".

آدم یاد پینوکیو می افتد و آن شهردار شهربازی ای که هی میگفت "بچه های عزیز"،"بچه های عزیز".. 

و هی گوشهای بچه ها درازتر میشد... 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss