1389/09/19 @ 23:20

الهی نامه 22

خدایا آیا هیچ میدانی انسان جایز الخطاست؟

 

خواستم یادآوری کنم که اینطور درصدد جبران در نیای! 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss