1389/09/27 @ 00:21

در ادامه پست قبل

راستی، اون پسر فرانسویه یه خواهر (احتمالا دوقلو) هم داشت، که هم با برادرش میخوابید هم با اون رفیق آمریکاییش! توی تمام تظاهرات هم شرکت میکرد و با اینکه جزو هیچ مسلکی نبود و به هیچی عقیده نداشت از همه بیشتر و محکمتر شعار میداد !

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss