1389/09/01 @ 19:28

شما یادتون نمیاد۱

شما یادتون نمیاد دبستان که بودیم،وقتی معلممون میگفت "یه خودکار بدید به من" 

 زیر دست و پا همدیگه رو له و لورده میکردیم تا زودتر برسیم و معلممون خودکار ما رو بگیره!! 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید 

 http://draft77.blogsky.com/rss

<<    1       2       3       4