1389/10/02 @ 23:54

ایمان آورندگان 2

ای کسانی که ایمان آورده اید، 

شما غلط کردید همینجوری بیخود ایمان آورده اید! 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss