1389/10/06 @ 00:22

شما یادتون نمیاد 2

چندی بعد: 

           پسرم شما یادتون نمیاد، ما یه زمانی آبگوشت رو با نون میخوردیم.. 

 

  

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss