1389/11/08 @ 00:34

پاتیناژ

  • ته دلش صاف صاف بود 
  • طوریکه شیطون پاتیناژ میکرد روش!