1389/11/12 @ 01:55

الهی نامه ۳۰

خدایا میگن سرطان چیزی نیست جز "شکست انسان از سلولهای عصیانگر بدن خودش" 

جدن چی فکر کردی که دست به همچین خلقت زدی؟ 

این چه شاهکاریه که جلوی خودشم کم میاره!