1389/11/13 @ 02:07

روزگار غدار،مردم ناسازگار

  • روزگار معلم سختگیری نیست،
  • فقط یک معلم بچه باز است.. 

.