1389/11/18 @ 01:16

الهی نامه۳۱

  •  خدایا این وعده ی حوریهای بهشتی ات مال زمانی بود که قطامه و عایشه و اندکی دیگر،تنها دافهایشان بوده اند. 
  •  حالا که سر پیچ هر خیابان پر است از این سیه چشمان ِ ثکصی... 

  • خدایا طرحی نو در انداز !