1389/11/18 @ 01:42

آقایی که هی میگی:به رویاهات فکر کن!

  

 آدم ها با خود که صادق باشند،می بینند هیچ آرزویی ندارند...