1389/11/18 @ 01:44

نوشتن یا ننوشتن،مساله این است

میگویند از تو ننویسم.. 

در خون من گردهمایی لبخندهای تو برپاست...

این را چه کسی میتواند بفهمد؟