1389/11/18 @ 01:50

چه بی حواس میشوند آدمها

  • لهجه خوب آب را داشتی وقتی لبخند میزدی 
  • حواست هست چه مدت تشنه ام؟