1389/11/20 @ 22:16

الهی نامه ۳۲

خداجان شنیدی میگن نباید به این مقامها و صندلی و میزها دل بست؟... 

خب حالا حق خودش اومده ،پاشو چند صباحی هم اون بشینه...شاید روزگارمون بهتر شد!  

 

پ.ن: خدا جای حق نشسته.