1389/11/26 @ 01:35

الهی نامه33

میگم اینا که امروز باتوم خوردن و گاز اشک آور و اینا..دیدی؟ 

هیچی خدای عزیزم فقط یادآوری بود..برو بقیه خوابتو بکن،مزاحمت نمیشم!!