1389/12/09 @ 02:23

الهی نامه۳۴

خدایا با توام، تویی که تمام کارهایت "کن فیکونی" ست، لطفا دوباره دست به آفرینش آدم شو !! 

زمین دلتنگ آدمی است...