1389/12/10 @ 20:22

رضا یا خفقان؟

کلاغه گفت قار  قار....یکی داد زد زهر مار

 

حالا حکایت ماست رفیق!