1389/12/11 @ 21:59

این پزشک های نفهم..

 حکیم حاذقی گفت:اگر میخواهید عمری طولانی داشته باشید..مشروب و نوشیدنیهای غیر مجاز نخورید،سیگار نکشید،زیاد غذا نخورید،دیر وقت نخوابید،روابط نامشروع نداشته باشید.

.. 

.

.

اما به نظر این حقیر اگر میخواهید از زندگیتون لذت ببرید، هر غلطی دلتون میخواد بکنید!!!