1389/12/16 @ 22:02

خیانت های ازپیش برنامه ریزی شده

 تف به این شانس! دقیقا باید شوهر تو اینبار ماموریتش کنسل شه..  

که من زنمو به هزار ضرب و زور و التماس فرستادم شهرستان؟!