1389/12/16 @ 15:43

آینده نگری

  • آدمها گاهی با تمام وجودشون فکر میکنن،آینده نگری میکنن،و عمل میکنن.
  • اما همشون اکثر اوقات آخر کار میگن: چه گوهی خوردم!