1389/12/16 @ 22:14

ویران شود آن شهر که میخانه ندارد

  • این همه خیابان، این همه کوچه، این همه راه و بزرگراه به چه کار می آید؟ 
  • وقتی نمی تواند مرا به تو برساند...