1389/12/19 @ 19:41

مسابقه همیشگی

برفرض یکبار خرگوش سر به هوا خوابش برد،   

اینکه دلیل نیست همیشه لاک پشتها برنده باشند!