1389/12/21 @ 02:45

از مشغله های ذهنی-امروز-در خیابان

عجب اراده ای دارن این باقالی فروشا

من اگه بودم تا دونه آخرشو با سرکه وگل پر میخوردم و ورشکست میشدم !