1389/12/22 @ 01:15

تبریک های زودرس

 

در پاییز برگهایم ریخت 

در زمستان هیزمم را آتش زدند 

پیشاپیش سال نو را به چه تبریک میگویی؟ خاکستر؟ 

 

www.draft77.com