1390/01/09 @ 16:50

از جای جراحت نتوان برد نشان را ..

 

  • حیوونا زخماشونو میلیسن تا خوب بشن،
  • فکر میکنی منم با لیسیدن زخمهام خوب بشم؟ 

 

 

اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست