1390/01/15 @ 20:38

بلد نیستند..

 

با مردها نمی شود درد و دل کرد ،  

احساسات مردها در قلبشان نیست.  

حتی وقتی احساساتی میشوند دستت را به گرمی نمی فشارند  

نگاه تنهایت را به گرمی همراهی نمیکنند،  

بلد نیستند هم دردی کنند 

 بلد نیستند عشق بورزند 

 مردها فقط بلدند عشقبازی کنند!  

حتی در اوج بدبختی و تمام حسهای بد تو ، 

 و دردناک تر این است که خیال میکنند این تو را آرام میکند!  

 

اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست