1390/01/19 @ 01:08

الهی نامه۳۹

خدایا  زلزله ای صاعقه ای چیزی بفرست در جا سنگ شیم...با این عذاب تدریجی دادنت، داری عقده ای بازی در میاریا 

 گفته باشم. 

 

اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست