1390/01/28 @ 00:19

آرمانشهر من

آرمانشهری خواهم ساخت، روزی!

خالی از تقویم و پر از زنان یائسه ی چاق،

خیابانهایش الهام بخش شاعران الکلی،

و مردمانی که نه آرمانی داشته باشند نه آماری

نه گرمایش زمین به چیزشان باشد !

زندانها را ظاهرا" موزه خواهم کرد

و همه را در خودشان زندانی خواهم کرد

تا وِجهه ی بهتری هم داشته باشد

 

 

اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست