1390/02/08 @ 01:20

الهی نامه 40

آخه خدایا قربون اون مرامت برم، 

چطوریه که همه اشتباهات تو میشه "حکمت"، مال ما "معصیت" ؟!

 

اشتراک درفید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست