1390/03/03 @ 01:34

به بهشت نمیروم،اگر مادرم آنجا نباشد

مامانم سر شب یهو با حالت استرس آوری گفت: هیچ حواسم نبود فردا روزه مادره..ای وای موهامم رنگ نکردم که ! 

 

ای الهی قربوووون اون دل قشنگت برم مامان مهربونم... 

 .

پ.ن: برای ِ تک تک ِ تار ِ موهای ِ سفیدِ همه ی مادرهای ساده و عاشق..