1390/03/03 @ 01:51

الهی نامه 44

ای خدایی که خرمشهر رو آزاد کردی..خودت هم بعد از بیست و اندی سال برو زحمت آب و برق و امکاناتش رو بکش،اینا بخاطر تو درستش نمیکنن که ضایع نشی !