1390/04/09 @ 02:20

برای ثبت در تاریخ !

  • آدمی نیستم که ناراحت بشم عین ِ این خانومای ِ محترم و فهمیده بتونم به خاطر ِ صلاحدید و شرایط،ناراحتیمو پنهان کنم!   
  • خوشحالم بشم نمیتونم ادا بیام و خوشحالیمو نشون ندم     
  • به زبان ساده تر بگم: شاد بشم عین خر عرعر ِ شادی سر میدم  
  • ناراحتم بشم عین اسب لگد میپرونم،فکر هیچی هم نمیکنم 
  • خواستم بگم همچین آدم گوهی هستم