1390/04/13 @ 01:17

شب ِ امتحان ِخبره

 و همانا امتحان را آفرید تا انسان را بگاید !