1390/04/20 @ 01:14

الهی نامه 46

خدایا داشته ها هیچ، نداشته هامو  ازم نگیر...