1390/04/26 @ 01:43

فاعل یا مفعول

خدا بد نمیده 

بد میکنه !