1390/07/03 @ 19:19

الهی نامه 51

 

خدایا به دلهایمان که خودمان و هیچکس دیگری به آن رحم نمیکند رحم کن .

 

فرازی از ابوحمزه