1390/07/16 @ 02:12

تعریف ما از نجابت!

اسب حیوان نجیبی است، چون تازیانه میخورد و باز سواری میدهد...