1390/07/27 @ 09:54

سعدی

نو نظیر من ببینی و 

بدیل من بگیری 

 

عوض ِ تو من نیابم 

که به هیچ کس نمانی 

...