1390/10/02 @ 01:46

خدایی که در این نزدیکی ست

آنروزها
درویش بودم و هو می زدم
گیوه میپوشیدم
بی هوا به شمال و کرمانشاه می رفتم...
نان و خرما می خوردم
یادش بخیر
.
آنروزها
برای پیدا کردن خدا
راه دور می رفتم...

-امین منصوری-