1390/10/02 @ 02:41

رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون

 

سیلی هم دیگر صورتم را سرخ نمیکند، 

عجیب پوست کلفت شده ام!