1390/10/19 @ 01:34

الهی نامه 56

خدایا تو چمیدونی که دنیا یه بازی سخت کامپیوتریه، هی game over میشم اما فقط   continue داره ... 

یا exit بذار یا بکش بیرون دیگه ..