1391/01/01 @ 03:12

آخرین پست سال 90

تنها هیچان عید اینه که ببینیم آقا سال جدید رو چی نامگذاری میکنن بیاییم در موردش پست بذاریم ! 

تا این حد.