1391/01/16 @ 15:22

بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم

  • بهار بود و نم باران
  • آن روز که کنارم قدم میزدی  
  • امروز هم بهار است  
  • هوا هم شاید زیباتر
  • و من قدم میزنم...