1391/01/21 @ 14:53

فریاد زیرآب

  • فقط برایم نوشتی اینجا 7 بار دادگاهی شده ای .
  • اینجا در خیابان راه هم که بروی دستگیر خواهی شد، 
  • ما هم که عابر 
  • ما هم که فکری...  

.

پ.ن: برای دوست عزیزو قدیمی ای که به جرم اندیشیدن...