1391/02/28 @ 14:36

زندگی مثه تردمیله،

هر چی بدویی به جایی نمیرسی فقط عرقتو در میاره..


1391/02/26 @ 00:49

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمیخوای،

دقیقن مثه مسیر زندگی ما...


1391/02/26 @ 00:16

نام: رئیس،

رسالت: گا*ئیدن اصاب

1391/02/26 @ 00:11

نام: مادر،

رسالت: عدم موافقت با ازدواج عاشقانه ی فرزند!


1391/02/26 @ 00:05

نام: آرایشگر،

رسالت: ریدن در ابروها

1391/02/26 @ 00:04

نام: قوزک پا،

رسالت: پیچ خوردن!

1391/02/26 @ 00:03

رسالت

نام: دل،

رسالت: شکستن به دفعات متعدد..


1391/02/20 @ 01:46

الهی نامه 61

خدایا virginity کاربردی نیست، باید برای هر دو یه آپشن بهتر طراحی میکردی،مثلن کنتور! میفهمیدیم طرف کارکردش صفره و الخ.


آدم چوب خطشو داشت..

1391/02/13 @ 19:40

الهی نامه60

خدایا بهشت اون دنیا ارزونی خودت، این دنیا رو جهنمش نکن

 -البته بیش از این-

1391/02/06 @ 13:21

Memories of a St


اردیبهشت نه،

اینجا بدون تو

اردی جهنم است...


 

 

پ.ن: بهار هرچه بود،با تو بود

1391/02/04 @ 17:34

Without exception

کسی که عشقش رو زیر پا میذاره،عوض نشده

فقط عوضی شده..